Bulgarian Bible


1 Летописи 11 Адам, Сит, Енос,
2 Каинан, Маалалеил, Яред,
3 Енох, Матусал, Ламех,
4 Ное, Сим, Хам и Яфет.
5 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас;
6 а Гомерови синове: Асханаз, Дифат*, и Тогарма;
7 а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим+.
8 Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;
9 а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.
10 И Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята;
11 а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,
12 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите;
13 а Ханаан роди първородния си Сидон и Хета,
14 и евусейците, аморейците, гергесейците,
15 евейците, арукейците, асенейците,
16 арвадците, цемарейците и аматейците.
17 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове : Уз, Ул, Гетер и Мосох�;
18 а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.
19 И на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек**, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му бе Иоктан.
20 А Иоктан роди Алмодада Шалефа, Хацармавета, Яраха,
21 Адорама, Узала, Дикла,
22 Гевала*, Авимаила, Шева,
23 Офира, Евила, и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове,
24 Сим, Арфаксад, Сала,
25 Евер, Фалек, Рагав,
26 Серух, Нахор, Тара,
27 Аврам, който е Авраам,
28 А Авраамови синове: Исаак и Исмаил.
29 Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,
30 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема,
31 Етур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове.
32 А Ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; а Иоксанови синове: Шева и Дедан;
33 а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура.
34 И Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил,
35 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;
36 а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи+, Готом, Кенез, Тамна и Амалик;
37 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.
38 А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;
39 а Лотови синове: Хори и Омам�; а сестра на Лота бе Тамна;
40 Совалови синове: Алиан*, Манахат, Гевал, Сефи+ и Онам; а Севегонови синове: Ана и Ана:
41 Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;
42 Асарови синове: Валаан Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.
43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син; и името на града му бе Денава.
44 А като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора.
45 А като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.
46 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит.
47 А като умря Адад, възцари се Самла, от Масрека.
48 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Евфрат�.
49 А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.
50 А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад**; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука.
51 А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия++, първенец Етет,
52 първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон,
53 първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,
54 първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци.