Bulgarian Bible


1 Солунци 41 Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, щото, както сте научили от нас, как трябва да се обхождате и да угождавате на Бога, (както и се обхождате), така да преуспявате повече и повече,
2 Защото знаете, какви поръчки ви дадохме от името на Господа Исуса.
3 Понеже това е Божията воля � вашето освещение: да се въздържите от блудство;
4 Да знае всеки от вас, как да държи своя съсед със святост и почест.
5 не в страстна похот, както и езичниците, които не знаят Бога;
6 и да не престъпва никой, та да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както ви от по напред явихме и уговорихме.
7 Защото Бог не ни е призовал на нечистотата, а на светост.
8 Затуй, който отхвърля това, не отхвърля човека, но Бога. Който ви дава Светият Си Дух.
9 А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие ще сте научени от Бога да се любите един друг;
10 понеже и правите това на всички братя по цяла Македония. Но молим ви се братя, да преуспеете в това повече и повече
11 и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме;
12 за да се обхождате благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.
13 А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда.
14 Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно със Него.
15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на арахангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще въскръснат по-напред;
17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
18 И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.