Hungarian Bible


Birák 11 És lõn Józsué halála után, hogy megkérdék az Izráel fiai az Urat,
mondván: Ki menjen legelõször közülünk a Kananeusra, hogy hadakozzék õ
ellene?

2 És monda az Úr: Júda menjen! Ímé az õ kezébe adtam [azt] a földet.

3 Ekkor monda Júda az õ atyjafiának Simeonnak: Jer velem együtt a nékem
sors által jutott örökségbe, hogy hadakozzunk a Kananeus ellen, és én is
elmegyek veled a néked sors által jutott örökségbe. És Simeon elméne
vele.

4 És felméne Júda, és kezökbe adá az Úr a Kananeust és a Perizeust, és
levágtak közülök Bézekben tízezer embert.

5 És találák Adonibézeket Bézekben, és hadakozának õ ellene, és megverék a
Kananeust és a Perizeust.

6 És megfutamodott Adonibézek, de ûzõbe vevék, és elfogván õt, elvágták
kezeinek és lábainak hüvelykújjait.

7 Ekkor monda Adonibézek: Hetven király szedeget vala asztalom alatt, a
kiknek elvágattam kezeik és lábaik hüvelykujjait; a mint én cselekedtem,
úgy fizetett nékem az Isten. Azután elvivék õt Jeruzsálembe, és ott
meghala.

8 Azután Jeruzsálem ellen hadakoztak a Júda fiai, és elfoglalván azt,
[lakosait] levágták fegyvernek élivel, a várost pedig lángba borították.

9 Azután pedig alámenének a Júda fiai, hogy harczoljanak a hegységen, a
déli tartományban és a lapályon lakó Kananeus ellen.

10 És elment Júda a Hebronban lakó Kananeus ellen, - Hebron neve azelõtt
Kirjáth-Arba volt, - és megverték Sésait, Achimánt és
Thalmáit.

11 Onnan pedig méne Debir lakói ellen. Debir neve pedig azelõtt Kirjáth-
Széfer volt.

12 És monda Káleb: A ki Kirjáth-Széfert megveri és elfoglalja, annak
feleségül adom az én leányomat, Akszát.

13 És elfoglalá azt Othniel, Kénáz fia, Káleb öcscse, és néki adá Akszát,
az õ leányát feleségül.

14 És lõn, hogy a mikor eljöve az, biztatá õt, hogy kérjen mezõt az õ
atyjától. Leszálla azért a szamárról, Káleb pedig monda néki: Mi bajod
van?

15 Õ pedig monda néki: Adj áldást nékem: mert déli vidékre helyheztettél
engem, adj most vízforrásokat is. És néki adá Káleb a felsõ forrást és
az alsó forrást.

16 És Keneusnak, a Mózes ipának fiai is felmentek a pálmák
városából a Júda fiaival a Júda pusztájára, mely délre van Aradtól, és
elmentek és letelepedtek a nép között.

17 És elment Júda az õ atyjafiával, Simeonnal, és megverék a Czéfátban lakó
Kananeust, és elpusztították azt, és elnevezték a várost
Hormának.

18 Azután elfoglalta Júda Gázát és annak határát, Askelont és annak
határát, Ekront és annak határát.

19 Vala pedig az Úr Júdával, és kiûzé a hegység [lakóit]; de a völgy lakóit
nem lehetett kiûzni, mert vas-szekereik voltak.

20 És Kálebnek adták Hebront, a mint meghagyta volt Mózes, és kiûzé onnan Anák három fiát.

21 De a Jebuzeust, Jeruzsálemnek lakóját nem ûzték el a Benjámin fiai, és
ezért lakik a Jebuzeus a Benjámin fiaival Jeruzsálemben még máig is.

22 És felméne a József háza is, Béthel ellen, és az Úr volt õ vele.

23 És kikémlelteté a József háza Béthelt. A város neve pedig régenten Lúz
volt.

24 És látának a kémek egy férfiút, a ki a városból jött vala, és mondának
néki: Mutasd meg a város bejárását, és irgalmasságot cselekszünk veled.

25 És mikor ez megmutatta nékik a város bejárását, a várost fegyver élére
hányták; de azt a férfiút és egész házanépét elbocsáták.

26 És elment az a férfiú a Khitteusok földére, és várost épített, és
elnevezé azt Lúznak. Ez annak neve mind e mai napig.

27 És nem ûzte el Manassé [a lakosokat] sem Béthseánból
és annak mezõvárosaiból, sem Taanakból és mezõvárosaiból, sem Dórból és
mezõvárosaiból, sem a Jibleámnak és mezõvárosainak lakosait, sem
Megiddónak és mezõvárosainak lakosait. És a Kananeusnak tetszett ott
lakni azon a földön.

28 És mikor Izráel megerõsödött, adófizetõjévé tette a Kananeust; de elûzni
nem ûzte el.

29 És Efraim sem ûzte ki a Kananeust, a ki Gézerben lakott;
hanem a Kananeus ott lakott közöttük Gézerben.

30 Zebulon sem ûzte el sem Kitron lakosait, sem Nahalólnak lakóit, hanem
közöttük lakozott a Kananeus, és adófizetõikké lettek.

31 Áser sem ûzte el sem Akkó, sem Sidon, sem Akhláb, sem Akzib, sem Helba,
sem Afik, sem Rehob lakóit.

32 És ott lakott Áser a Kananeusok, a föld lakói között, mert nem ûzte el
õket.

33 Nafthali sem ûzte el sem Béth-Semes lakosait, sem Béth-Anath lakóit,
hanem [ott] lakott a Kananeusok, a föld lakói között, és Béth-Semes és
Béth-Anath lakói adófizetõikké lettek.

34 Az Emoreusok pedig felszorították a Dán fiait a hegységbe, mert nem
engedték meg, hogy lejõjjenek a völgybe.

35 És az Emoreusoknak tetszett ott lakni a Héresz hegységen, Ajalonban és
Saalbimban; de mikor a József házának keze rájok nehezedett,
adófizetõkké lettek.

36 Az Emoreusok határa pedig az Akrabbim hágójától és Sélától fölfelé volt.