Hungarian Bible


Birák 201 Erre kivonultak az Izráel minden fiai és összegyülekezett a nép, mint
egy ember, Dántól fogva Bersebáig és a Gileád földéig, az Úrhoz Mispába.

2 És megjelentek az egész népnek fõfõ emberei, az Izráelnek minden
nemzetségei az Isten népének gyülekezetében, négyszázezer gyalogos,
fegyverfogható férfiú.

3 De meghallották a Benjámin fiai [is,] hogy felmentek az Izráel fiai
Mispába. Az Izráel fiai pedig mondának: Mondjátok meg, hogy mint történt
ez a gonoszság?

4 És felele a Lévita, a megöletett asszonynak férje, és monda: Gibeába,
mely Benjáminé, mentem én és az én ágyasom, hogy ott megháljak.

5 És ellenem támadtak Gibeának férfiai, és körülvették miattam a házat
éjjel, engem akartak megölni, de az én ágyasomat nyomorgatták meg
annyira, hogy meghalt.

6 Ekkor fogtam ágyasomat, és szétvagdaltam õt, és szétküldöztem az Izráel
örökségének minden tartományaiba, mert útálatosságot és aljasságot
követtek el Izráelben.

7 Ímé mindnyájan, kik itt vagytok Izráel fiai, szóljatok errõl és
tanácskozzatok [felõle].

8 Ekkor felállott az egész nép, mint egy ember, mondván: Senki közülünk
sátorába ne menjen, és senki házához ne térjen,

9 Mert most Gibea ellen ezt cselekedéndjük: sorsot vetünk rá.

10 És választunk tíz férfiút száz közül, és százat ezer közül, és ezeret
tízezer közül, Izráelnek minden nemzetségébõl, hogy hordjanak élelmet a
népnek, hogy ez elmenvén, cselekedjék Benjámin Gibeájával annak minden
gonoszsága szerint, melyet elkövetett Izráelben.

11 És összegyülekezett Izráel minden férfia a város ellen, mint egy ember,
egyesülten.

12 És követeket küldöttek az Izráel nemzetségei Benjámin minden törzseihez,
mondván: Micsoda aljasság az, a mi ti közöttetek történt?

13 Most adjátok ki azokat a férfiakat, a Béliál fiait, a kik Gibeában
vannak, hogy megöljük õket, és kitisztítsuk a gonoszt
Izráelbõl. De a Benjámin fiai nem akartak hallgatni testvéreiknek, az
Izráel fiainak szavára,

14 Hanem egybegyûltek a Benjámin fiai a városokból Gibeába, hogy kimenjenek
harczolni az Izráel fiaival.

15 És azon a napon a Benjámin fiai, a kik a városokból [jöttek fel,]
huszonhatezer fegyverfogható férfiút számlálának, Gibea lakóin kivül,
kik szám szerint hétszázan voltak, [mind] válogatott férfiú.

16 Ebbõl az egész népbõl volt hétszáz válogatott férfiú, a kik suták
voltak. Ezek mindnyájan a parittyával hajszálnyira [biztosan] találtak
és nem hibázták el.

17 Az Izráel fiai pedig szám szerint, a Benjámin fiain kivül,
négyszázezeren voltak, fegyverfogható emberek, és mind hadakozó férfiak.

18 Ekkor felkeltek, és felmentek Béthelbe, és megkérdék az Istent, és
mondának az Izráel fiai: Ki menjen fel elõször közülünk a Benjámin fiai
ellen hadakozni? És monda az Úr: Júda elõször.

19 Felkeltek azért az Izráel fiai reggel, és táborba szállottak Gibea
elõtt.

20 És kimentek Izráel emberei harczolni Benjámin ellen, és csatarendbe
állottak fel ellenök az Izráel emberei Gibeánál.

21 És kivonultak a Benjámin fiai [is] Gibeából, és levertek az Izráel fiai
közül az nap huszonkétezeret a földre.

22 De a nép, Izráel férfiai, megbátoríták magukat, és újra csatarendbe
állottak ugyanazon a helyen, a melyen elõtte való nap sorakoztak.

23 És felmenének az Izráel fiai, és [ott] sírtak, az Úr elõtt egész estig,
és megkérdezték az Urat, mondván: Vajjon elmenjek-é még harczolni az én
atyámfiának, Benjáminnak fiai ellen? Az Úr pedig monda: Menjetek fel
ellene!

24 És mikor az Izráel fiai másnap a Benjámin fiai ellen felvonultak,

25 Kijött elébük Benjámin Gibeából másnap, és levert az Izráel fiai közül
[még] tizennyolczezer embert a földre, kik mindannyian fegyverfoghatók
valának.

26 Ekkor felment Izráel minden fia és az egész nép, és elmenvén Béthelbe,
sírtak, és ott maradtak az Úr elõtt és bõjtöltek aznap egész estvéig, és
égõáldozattal és hálaadó áldozattal áldoztak az Úr elõtt.

27 És megkérdezék az Izráel fiai az Urat, - mert ott volt abban az idõben
az Isten frigyládája.

28 És Fineás, az Áron fiának Eleázárnak fia szolgált körülötte abban az
idõben - mondván: Vajjon még [egyszer] felmenjek-é harczolni az én
atyámfiának Benjáminnak fiaival, vagy pedig abbanhagyjam? És monda az
Úr: Menj, mert holnap kezedbe adom õket.

29 És leseket vetett Izráel Gibea ellen köröskörül.

30 És felvonultak az Izráel fiai a Benjámin fiai ellen harmadnapon, és
felállottak Gibea ellen úgy, mint annakelõtte.

31 Ekkor kijöttek a Benjámin fiai a nép ellen, elszakasztatának a várostól,
és elkezdették a népet verni, és ölni, mint annakelõtte, a mezõn, a két
úton, melynek egyike Béthelbe, másika Gibea felé vezet, [és már
megöltek] mintegy harmincz férfiút Izráelbõl.

32 És mondának a Benjámin fiai: Megverettetnek ezek elõttünk [megint,] mint
elõször. Az Izráel fiai pedig mondának: Fussunk el és szakaszszuk el
õket a várostól, [ki] az országútra.

33 És az Izráel minden fia elhagyta helyét és Baál-Thámárnál állott fel.
Izráel lesei pedig elõtörtek [rejtek]helyeikbõl Maareh-Gabából.

34 Ekkor az egész Izráelbõl tízezer válogatott férfiú tört Gibea ellen, és
néki búsulának a harcznak, és amazok észre sem vették, hogy
veszedelemben forognak.

35 Így verte le az Úr Izráel elõtt Benjámint, és elpusztítottak az Izráel
fiai azon a napon a Benjámin fiai közül huszonötezerszáz férfiút, kik
mind fegyverfoghatók voltak.

36 Benjámin fiai tehát látták, hogy megveretnek, mivel Izráel férfiai
[csak] azért adtak helyet Benjáminnak, mert õk a lesekben bíztak, a
melyeket Gibeánál helyeztek el.

37 És a les elõsietett és elõtört Gibea ellen, és a les bevonult, és leölte
az egész várost fegyvernek élivel.

38 És abban egyeztek meg Izráel férfiai a les-csapatokkal, hogy erõs
füstfelleget bocsátanak fel a városból.

39 Mikor aztán az Izráel férfiai visszafordultak a harcz közben, és
Benjámin megkezdte az öldöklést és [leölt] mintegy harmincz férfiút
Izráelbõl, és azt gondolta magában: Bizony megverettetnek elõttünk, mint
az elsõ ütközetben:

40 Épen akkor kezdett a felhõ felemelkedni a városból, mint egy füstoszlop.
És mikor [aztán] Benjámin hátratekintett, látta, hogy íme a város lángja
[már] feléri az eget.

41 És az Izráel fiai megfordultak, és megijedének a Benjámin fiai, a kik
most látták csak, hogy rajtok a veszedelem.

42 És elfutottak az Izráel férfiai elõl a pusztába [vivõ] útra; de a harcz
ott is utólérte õket, és az út közepén ölték le a városból jövõket.

43 Körülvették Benjámint, üldözték õt, letiporták a pihenõ helyen, egészen
a Gibea elõtt keletre [esõ vidékig.]

44 És elesett Benjámin közül tizennyolcezer ember, mindnyájan vitéz
férfiak.

45 Ekkor megfordultak, és a pusztába menekültek, a Rimmon sziklájához; de
az útakon még megöltek közülök ötezer embert, és azután egész Gideomig
mentek utánok, és megöltek közülök kétezer embert.

46 Azok tehát, akik elestek Benjámin közül, összesen huszonötezeren voltak,
kik mindannyian fegyvert fogtak azon a napon, és mindnyájan vitéz
férfiak voltak.

47 De hatszáz férfiú megfordult, és elmenekült a pusztába a
Rimmon kõsziklájára, és ott [is] maradt a Rimmon szikláján négy hónapig.

48 Az Izráel férfiai pedig visszatértek a Benjámin fiaira, és megölték õket
fegyvernek élével a városokban az emberektõl a barmokig,
és a mi csak található volt; az összes városokat pedig, miket találtak,
tûzzel égették meg.